ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
จันทรา 
เกิดมี 
นักสิ่งแวดล้อมที่ทำงานเพื่อสังคม

คุณจันทรา เกิดมี ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ขึ้นในปี 2548 เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ A กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ได้รับการยอมรับให้เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กรเอกชนชั้นนำ และหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งผลประกอบการและจำนวนพนักงาน รวมทั้งมีการยกมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และก้าวทันโลกยุคใหม่ที่มีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ส่งผลให้คุณจันทราได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 จากมูลนิธิจากสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) และได้รับรางวัล Fast Enterprise Category จากงาน Asia Pacific Enterprise Awards 2022 (APEA 2022) นอกจากนี้ คุณจันทรายังเป็นผู้อุทิศเวลาในการทำงานเพื่อสังคม โดยปัจจุบันทำหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษา ภายใต้การดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 29/06/2023 04:16 pm
en-24-10-2566

MU Quick Fact

Class of: 1998
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Environment and Resource Studies
Degree: Master of Science Program in Technology of Environmental Management
Facebook
Twitter
LinkedIn