ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
วรินทร์ 
อาจวิไล 
ผู้สร้างดนตรีคลาสสิกในชุมชนแออัด

ครูต้นกล้วย หรือ วรินทร์ อาจวิไลเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตย และได้พบมิชชันนารีจากประเทศนอร์เวย์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาที่ชุมชนคลองเตยเมื่ออายุแปดขวบ จากนั้นจึงได้มีโอกาสเรียนไวโอลินกับครูชาวนอร์เวย์และสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เกิดเป็นเส้นทางสายดนตรีจนได้เป็นนักไวโอลินของวงออร์เคสตราระดับประเทศ  ครูต้นกล้วยได้กลับมาสานต่อโครงการของอาจารย์ Solveig Johannessen สอนดนตรีคลาสสิกที่ให้กับเด็กในชุมชนคลองเตยทุกเย็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายหลังมีเด็กมาเรียนมากขึ้น จึงลาออกจากวงมาทุ่มเทการสอนดนตรี โดยเริ่มปูพื้นฐานทางดนตรีให้ทุกคน อ่านตัวโน้ตเป็น สอนและฝึกให้เล่นจนเก่ง ครูต้นกล้วยอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของเด็กในชุมชนว่า ไม่ได้ด้อยกว่าเด็กข้างนอกหากพวกเขาได้รับโอกาส โดยผสานความร่วมมือขอความช่วยเหลือทั้งจากครูและเพื่อนรวมทีมตั้งเป็นวงออร์เคสตราชื่อวงดนตรีอิมมานูเอลขึ้น นำคณะเด็กๆเปิดการแสดงใต้ทางด่วนในชุมชน จนมีงานแสดงทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ในปัจจุบันครูต้นกล้วยได้เปิดมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต เพื่อส่งเสริมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนมากยิ่งขึ้น

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

ครูต้นกล้วย -วรินทร์ อาจวิไล : ครูที่ใช้ดนตรีคลาสสิกสร้างโอกาสและวงออร์เคสตราให้เด็กชุมชนคลองเตย Click

⮕ “ตัวโน้ตเชื่อมต่ออนาคต: ครูต้นกล้วย - วรินทร์ อาจวิไล” Click

Published on: 28/12/2022 12:00 am
90262467_10220480243092836_1660434133295300608_n

MU Quick Fact

Class of: 2013
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: College of Music
Degree: Bachelor of Music
Facebook
Twitter
LinkedIn