ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ธนัตถ์ 
วีรวัฒนาธิกุล 
ฅน "อาสาสร้างสัน" สังคม

คุณธนัตถ์ วีรวัฒนาธิกุล สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลในปี พ.ศ. 2557 และได้ศึกษาต่อปริญญาโทสาขากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเคนต์ ประเทศอังกฤษ กว่า 8 ปีที่เขาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) คณะกรรมการช่วยเหลือระหว่างประเทศ (IRC) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) คุณธนัตถ์ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย ปัจจุบัน คุณธนัทกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) นอกจากนั้นแล้ว คุณธนัทยังได้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครชื่อ “อาสาสร้างสัน” ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครเฉพาะสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มอาสาสมัครนี้คือ การทำกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กชาวเขาในหมู่บ้านชาวเขาที่ห่างไกลที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ระบบน้ำและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 02/06/2023 10:53 am
ic16june66

MU Quick Fact

Class of: 2013
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Mahidol University International College
Degree: Bachelor of Arts Program in Social Science
Facebook
Twitter
LinkedIn