ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร.นพ. 
ตุลวรรธน์ 
พัชราภา 
ผู้บริหารด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพระดับนานาชาติ

ดร.นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ในการให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้เสมือนเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดและรักษาบุคลากรเก่งที่มีศักยภาพโดดเด่นให้เป็นกำลังสำคัญหลักในการขับเคลื่อนให้เติบโตไปด้วยกันกับองค์กร พร้อมสร้างโอกาสทางความคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างแรงผลักดันแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบการบริการแก่ผู้เข้ารับการรักษาอย่างดีที่สุด โดยได้รับการยอมรับจากองค์กร Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น งาน Hospital Management Asia 2019 ประเทศเวียดนาม, งาน QlikWorld Tour 2022 ประเทศสิงคโปร์, และงาน Healthcare Asia Summit 2023 ประเทศสิงคโปร์เป็นต้น ผลงานตีพิมพ์ของดร.นพ. ตุลวรรธน์ เรื่อง Knowledge acquisition: the roles of perceived value of knowledge content and source ใน Journal of knowledge management, 16(5) ซึ่งเป็น Journal indexed in SJR Q1 ได้ถูกนำไปอ้างอิงกว่า 135 ครั้ง

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Published on: 22/05/2023 03:56 pm
cnm31052566

MU Quick Fact

Class of: 2012
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: College of Management
Degree: Doctor of Philosophy program in Management
Facebook
Twitter
LinkedIn