ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
วิภารัตน์ 
ดีอ่อง  
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ SMART NRCT

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้พัฒนาและสร้างกลไกสำคัญต่อการผลักดันระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการแก้ไขปัญหาสำคัญในระดับชาติ สามารถส่งเสริมและผลักดันให้วิทยาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีความโดดเด่นไปพร้อมกัน ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในหลากหลายวิทยาการ พร้อมกับมีการบูรณาการการทำงานการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในหลายระดับที่สามารถส่งผลต่อ Impact ให้กับประเทศในหลายด้าน เป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยไทยในทุกระดับ สามารถรขยายผลงานวิจัยและขยายผลการใช้ประโยชน์งานวิจัยในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นมากกว่า 1,000 พื้นที่ทั่วประเทศ พัฒนา Platform ตามทุนท้าทายใหม่ๆ ในทิศทางความต้องการของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 19/05/2023 03:11 pm
sh29may23 copy

MU Quick Fact

Class of: 2009
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Faculty of Social Sciences and Humanities
Degree: Doctor of Philosophy Program in Population Education
Facebook
Twitter
LinkedIn