ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Consumer Technology

รศ. ดร.
จักรกฤษณ์
ศุทธากรณ์
วิศวกรนักพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ : รศ.ด...
ดร.
วิภารัตน์
ดีอ่อง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้พัฒนาและสร้างกลไกสำคัญต่อการผ...
ดร.
เดวิด
มกรพงศ์
ดร.เดวิดเป็นนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์และสร้า...
Loading