ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
เดวิด 
มกรพงศ์ 
นวัตกรผู้ยกระดับอุตสาหกรรมสารสกัดทางการแพทย์และAI

ดร.เดวิดเป็นนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์และสร้างนวัตกรรม การสร้างและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม ตลอดจนเป็นผู้นำในระดับโลกของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรแบบนวัตกรรม บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมการพัฒนานมแรกเกิด (Colostrum) เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือการจัดการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่ม และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีเติบโตในระดับสากล ผลงานเทคโนโลยีติดตามพฤติกรรมโคนมอัจฉริยะอย่างแม่นยำในเขตร้อนชื้น และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรการเกษตรของไทย พัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 10 เท่า ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับในภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน ดร.เดวิดได้รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติมากกว่า 19 รางวัล

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

"ดร.เดวิด มกรพงศ์" รับการประกาศเกียรติคุณ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Click

"ดร.เดวิด มกรพงศ์" พัฒนาสารสกัดดอกดาวเรือง จนคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลก Click

"ดร.เดวิด มกรพงศ์" คว้า 21 รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Click

“ดร.เดวิด มกรพงศ์” นักประดิษฐ์คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ Click

Published on: 27/01/2023 01:54 pm
david66_0

MU Quick Fact

Class of: 2014
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: College of Management
Degree: Master of Management
Facebook
Twitter
LinkedIn