ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Faculty of Public Health

พ.อ.(พิเศษ)หญิง ผศ.ดร.
พรรณี
ปานเทวัญ
พ.อ.หญิง ผศ.ดร. พรรณี เป็นอาจารย์พยาบาลผู้สอนนักเรียนพยาบ...
คุณ
กฤษฎา
ประเสริฐสุโขนาย
คุณกฤษฎาเป็นผู้มีความมั่นใจในความรู้เฉพาะทางระดับปริญญาตร...
รศ.ดร.
จักรกฤษณ์
ศิวะเดชาเทพ
รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการยกร่างและผลักดันให...
รศ.
กรรณิการ์
วิจิตรสุคนธ์
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ สำเร็จการศึกษาอนุปริ...
คุณ
ศุภรัตน์
โชติสกุลรัตน์
คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้านการบ...
ผศ.ดร.
บุญส่ง
ไข่เกษ
ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ เป็นนักวิชาการที่มีความโดดเด่นทางการเ...
คุณ
จรีพร
จารุกรสกุล
นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท...
Loading