ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
กฤษฎา 
ประเสริฐสุโขนาย 
ผู้นำในการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสีเขียว SDGs

คุณกฤษฎาเป็นผู้มีความมั่นใจในความรู้เฉพาะทางระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้ประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผ่านการทำหน้าที่คณะกรรมการวิชาการ ของสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม และคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน และศูนย์ฝึกอบรมทางด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งถือเป็นต้นแบบด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินของประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์พัฒนาบุคคลากรด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทักษะด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับทิศทางด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Development Goals :SDG) จนเป็นที่ยอมรับของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสุดยอดซีอีโอ รุ่นใหญ่ สาขาสินค้าอุตสาหกรรม  และรางวัลเดอะเบสซีอีโอ รุ่นใหญ่ (The Best CEO) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์บริการ (Services Center) ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้นำในการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสีเขียว (Green Economy) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

GGC “เปิดตัว MD คนใหม่ ‘กฤษฎา ประเสริฐสุโข’ The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Businessสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน Click 

GGC คว้ารางวัลเดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ และสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ Click

Published on: 22/03/2024 04:06 pm
2.3KridsadaPrasertsuko

MU Quick Fact

Class of: 1988
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Public Health
Degree: Bachelor of Science Program (Occupational Health and Safety)
Facebook
Twitter
LinkedIn