ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กภ. 
วิยะดา 
ศักดิ์ศรี 
ผู้คิดค้นเทคนิค I-FAST ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

กภ. วิยะดา ศักดิ์ศรี เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท จึงเป็นนักกายภาพบำบัดที่รักษาผู้ป่วยประเภทนี้จวบจนถึงปัจจุบัน  ชีวิตการทำงานของท่านเริ่มด้วยการเป็นนักกายภาพบำบัดและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ต่อมาได้มีโอกาสไปทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดที่สหรัฐอเมริกา ท่านได้ค้นคว้าเทคนิคการรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ศึกษาหาความรู้และเป็นวิทยากรอบรมหลายด้าน เช่น การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ ออร์โธปิดิกส์ การบำบัดด้วยกีฬา และการฝึกซ้อมนักกีฬา เป็นต้น ทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท อาทิ อัมพาตครึ่งซีก อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เปลี่ยนข้อสะโพก และผู้สูงอายุ เป็นต้น กภ. วิยะดาเป็นผู้ก่อตั้ง “Integrated Functional Applied Science Technic (I-FAST)” ในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถด้านการเขียน เช่น ประพันธ์หนังสือ “คู่มือกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” ผู้ประพันธ์ร่วมของหนังสือ“ปวดหลังรักษาได้ด้วยตนเอง” และมีผลงานอื่นอีกมากมาย นอกจากนั้น ท่านยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” ให้แก่นักกายภาพบำบัดในประเทศไทยปีละหลายครั้ง เพื่อช่วยพัฒนานักกายภาพบำบัดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในประเทศไทย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 09/01/2024 12:40 pm
Ms.WiyadaSaksri

MU Quick Fact

Class of: 1983
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Physical Therapy
Degree: Master of Science (Physiology)
Facebook
Twitter
LinkedIn