ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

นพ. 
ศุภกิจ 
ศิริลักษณ์ 
นักบริหารผู้สร้างนวัตกรรมพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย

นายแพทย์ ศุภกิจ เป็นนักบริหารสาธารณสุขผู้สร้างนวัตกรรมทรงคุณค่าให้แก่ระบบสาธารณสุขแห่งประเทศไทยผ่านการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ 1) การดำเนินโครงการมาลาเรียแนวใหม่จังหวัด (Tak Malaria Initiative) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเกตส์ และเมลินดา 4.7 ล้านเหรียญ เป็นนวัตกรรมที่สามารถลดปัญหามาลาเรียทั้งป่วยและตายอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็น Model ต้นแบบ ในการขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ 2) การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว ( พสต.) เป็นต้นแบบของการดำเนินการในการพัฒนาสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในหลายพื้นที่ในเวลาต่อมา 3) จัดทำยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยต่อสู้กับโรค NCD , แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11, แผนแม่บทพัฒนาสาธารณสุขชายแดน, แผนพัฒนาสาธารณสุขในเขตสุขภาพพิเศษ ฯลฯ รวมถึงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว 4) ร่วมวิจัยและพัฒนารูปแบบ Long term care กับประเทศญี่ปุ่นที่เปลี่ยนจาก Institutional base care เป็น community base care และ 5) เป็นกำลังสำคัญในทีมประเทศไทยที่ต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยตั้งแต่การจัดหาวัคซีน สนับสนุนการผลิตวัคซีนในไทย ตรวจคุณภาพวัคซีน ตรวจภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังสายพันธุ์ฯ

ผลจากการใช้ความรู้ความสามารถในการทำปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมทำให้นายแพทย์ ศุภกิจได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายทั้งจากหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงได้รับรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาผู้ประสบความสำเร็จในโอกาศครบรอบ 75 ปีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2566

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

กรมวิทยาศาสตร์ฯ คว้า “รางวัล Super เลิศรัฐ” ประจำปี 2566 Click

⮕ Deputy Director-General, Acting Director-General of Thailand International Cooperation Agency attended the opening ceremony of the Tak Border Health Learning Center Click

⮕ UNICEF, Ministry of Public Health strengthen collaboration to promote health literacy and services for children and adolescents Click

⮕ ‘Genomics Thailand’ ถอด DNA แล้ว 2 หมื่นราย สวรส. มุ่งเป้าสานนโยบาย สธ. เพื่อคนไทยได้ประโยชน์ Click

Published on: 01/11/2023 03:56 pm
SUPAKIT SILILAK

MU Quick Fact

Class of: 2001
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: ASEAN Institute for Health Development
Degree: Master of Primary Health Care Management program
Facebook
Twitter
LinkedIn