ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

พ.อ.(พิเศษ)หญิง ผศ.ดร. 
พรรณี 
ปานเทวัญ 
อาจารย์พยาบาลแม่แบบอุทิศตนให้กับศิษย์มากว่า 38 ปี

พ.อ.หญิง ผศ.ดร. พรรณี เป็นอาจารย์พยาบาลผู้สอนนักเรียนพยาบาล นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลและนายทหารนักเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อการสร้างเสริมสุขภาพ พิษภัยบุหรี่และการควบคุมการบริโภคยาสูบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและการสร้างนวัตกรรมสุขภาพให้กับชุมชน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ อีกทั้งยังได้นำความรู้และประสบการณ์จากการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกไปต่อยอดในการจัดโครงการลดละเลิกบุหรี่ในกำลังพลทหารของกองทัพบก และทำงานด้านการบริการวิชาการในการเป็นวิทยากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยและบทความทางวิชาการ  รวมถึงเขียนหนังสือ เรื่อง พยาบาลกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และเขียนตำราหน่วยที่ 6 ชุดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน ฯ ของ มสธ. เรื่อง การดูแลสุขภาพที่บ้าน อีกด้วย

 

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 26/03/2024 09:00 am
Pannee Pantaewan..

MU Quick Fact

Class of: 2011
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Public Health
Degree: Doctor of Public Health
Facebook
Twitter
LinkedIn