ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

พญ. 
ปาจรีย์ 
อารีย์รบ 
นายแพทย์สาธารณสุขหญิงคนแรกของจังหวัดราชบุรี

แพทย์หญิงปาจรีย์เป็นผู้ได้รับการยอมรับในการบริหารงานด้านสาธารณสุขเริ่มจากในปี พ.ศ. 2560 ท่านได้สร้างเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในจังหวัดราชบุรีตั้งแต่การรักษาในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจนถึงการบริการฟื้นฟูในโรงพยาบาลชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ท่านได้บริหารจัดการและการควบคุมการระบาดโรค COVID-19 ในจังหวัดราชบุรีโดยใช้แนวทางทั้งในด้านการแพทย์และด้านสังคมสู่การร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วทันสถานการณ์ในการตัดสินใจกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อ การจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ การแจ้งเตือนและการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทำให้มีอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตลดลง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี ทำให้ทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นกำลังสนับสนุนในการควบคุมการระบาดโรค COVID-19 ในระดับประเทศได้ ในปี พ.ศ. 2564 ท่านได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรจำนวนมากลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี พ.ศ. 2565 ท่านได้บริหารจัดการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดในพื้นที่เป้าหมายจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตครอบคลุมพื้นที่ จัดสถานีตรวจสุขภาพ “Health Check Point & DPACrb” รวมถึงผลักดันให้เกิดการกำหนดบทบาทการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการทุกระดับ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามมาตรฐาน (HA ยาเสพติด) ส่งให้โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่งของจังหวัดราชบุรี ผ่านการรับรองคุณภาพได้รับใบกิตติกรรมประกาศรับรองคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและกำหนดนโยบายให้ขยายพื้นที่ต้นแบบการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ทั้งจังหวัด

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 02/05/2024 01:56 pm
2. หมอปาจรีย์

MU Quick Fact

Class of: 2019
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: ASEAN Institute for Health Development
Degree: Master of Primary Health Care Management
Facebook
Twitter
LinkedIn