ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ศุภลักษณ์ 
อัมพุช 
ผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกที่โดดเด่นระดับโลก

คุณศุภลักษณ์เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจากคณะเภสัชศาสตร์ที่ทำงานในธุรกิจค้าปลีกมามากกว่า 40 ปี ผ่านการเป็นประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2 พัน​ล้านดอลลาร์สหรัฐ คุณศุภลักษณ์สืบทอดธุรกิจค้าปลีกของครอบครัวด้วยแนวคิดจากคุณศุภชัย อัมพุชผู้เป็นบิดาที่ว่า “ถ้าหากต้องการเป็นผู้นำต้องเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มสิ่งใหม่จะทำตามคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้” คุณศุภลักษณ์จึงต้องเชี่ยวชาญทุกแง่มุมของธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ทักษะที่ได้จากการเป็นเภสัชกรที่มีความรู้ในทุกรายละเอียดของวงการเภสัชกรรม คุณศุภลักษณ์ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำสร้างสรรค์ทุ่มเทในการพัฒนาวงการค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร” ปี พ.ศ. 2548 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เช่น รางวัล “Excellence Management” จากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย, รางวัล “Outstanding Business & Professional Women Leaders” และ “Outstanding ASEAN Women Entrepreneur Award” จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น ปัจจุบันคุณศุภลักษณ์ได้รับรางวัล Hall of Frame จาก World Retail Congress (สถาบันด้านการค้าปลีกระดับโลก) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ในฐานะผู้ประกอบการที่ก่อตั้งและนำบริษัทให้มีผลงานด้านการค้าปลีกที่โดดเด่นจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories

⮕ World Retail Hall of Fame Click

⮕ Supaluck Umpujh & family Click

⮕ Bangkok Post Women of the year 2021 — Supaluck Umpujh Click

⮕ ASIA'S MOST INFLUENTIAL TH — Supaluck Umpujh Click

Published on: 20/05/2024 09:58 am
Supaluck Umpujh16

MU Quick Fact

Class of: 1978
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Pharmacy
Degree: Doctor of Pharmacy
Facebook
Twitter
LinkedIn