ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ศุภรัตน์  
โชติสกุลรัตน์ 
ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสมดุลการพัฒนายั่งยืน

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้านการบูรณาการงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อม และชีววิทยาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลงานสำคัญจากโครงการความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกระดับตั้งแต่การผลักดันนโยบายและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีผลงานที่สำคัญในระดับประเทศ คือ

ระดับประเทศ
- โครงการภาครัฐและเอกชน เช่น การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2562-2565)
- การสนับสนุนงานการศึกษาและสถาบัน เช่น เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

ระดับนานาชาติ
โครงการพัฒนาด้านพลังงานในประเทศ สปป. ลาว (พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน) และโครงการพัฒนาปิโตรเลียม และพลังงานในประเทศเมียนมา (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Published on: 20/01/2023 02:55 pm
Photo-ศุภรัตน์-เทา copy32

MU Quick Fact

Class of: 1978
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Public Health
Degree: Bachelor of Science (Public Health)
Facebook
Twitter
LinkedIn