ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.ดร. 
อัมรินทร์  
ทักขิญเสถียร 
ผู้เชี่ยวชาญ Systematic Reviews และ Meta-Analyses

ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักชิญเสถียร มีประสบการณ์งานวิจัยทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ เช่น therapeutic study/randomized controlled trial, cohort study, diagnostic study, risk/prognosis study, and systematic review and meta-analysis โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน Systematic review and meta-analysis ได้พัฒนาระเบียบวิธีทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมต้าสำหรับงานวิจัยทาง genetic association studies ซึ่งงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหลักทางด้านระบาดวิทยาและสถิติทางการแพทย์

1) J Clin Epidemiol. 2003 Apr;56(4):297-303, 2) Am J Epidemiol. 2005 Aug 1;162(3):201-11, 3) Am J Epidemiol. 2006 Nov 1;164(9):813-22, 4) Am J Epidemiol. 2012 Sep 1;176(5):361-72), 5) Stat Med. 2005 May 15324(9): 1291-306) ต่อมาได้นำวิธีการดังกล่าวไปใช้และอ้างอิงอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบเมต้า ในสาขาการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และ Health Technology Assessment Programs ในปี 2017 ซึ่งผลงานตังกล่าวตีพิมพ์ใน Value Health. 2019 Dec;22(12):1458-1469 และได้มีการนำผลงานดังกล่าวมาใช้อ้างอิงต่อมามากมายได้พัฒนาและสร้าง real-world big data ของโรคติดต่อ เช่น diabetes, hypertension, chronic kidney disease, cardiovascular disease, atrial fibrillation, and stroke โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติทางคลินิกที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแหล่งของโจทย์งานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และกลางที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป

จากผลงานดังกล่าว ส่งผลให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลในฐานข้อมูล Scopus 283 เรื่อง (accessed 11/01/2023) 8664 citations และมี H-index  51  จากผลงานเชิงประจักษ์ดังกล่าว ทำให้ ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์ทางสถิติทางการแพทย์ เมื่อปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านนี้เพียงคนเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังถูกจัดอยู่ใน World Top 2% Scientists 3 ปีติดต่อกันระหว่างปี 2020 - 2022 โดย Elsevier BV(https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/ btchxkt2w/3)

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 01/06/2023 03:29 pm
ศ ดร อัมรินทร์

MU Quick Fact

Class of: 1993
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Master of Science in Biostatistics
Facebook
Twitter
LinkedIn