ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

นพ.
โอภาส
การย์กวินพงศ์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้าน...
ศ.ดร.
อัมรินทร์
ทักขิญเสถียร
ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักชิญเสถียร มีประสบการณ์งานวิจัยทางการแพท...
นพ.
อภิสิทธิ์
ธำรงวรางกูร
นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ได้นำแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ส...
รศ. ดร.
อรสา
พันธ์ภักดี
ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษา...
นพ.
อนุวัฒน์
ศุภชุติกุล
ผู้วางรากฐานและขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยม...
รศ. พญ.
อรุณี
ธิติธัญญานนท์
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเ...
แพทย์หญิง
นันทกา
เทพาอมรเดช
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่...
รศ. นพ.
อดิศักดิ์
ผลิตผลการพิมพ์
รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หรือผู้บุกเบิ...
ศ.คลินิก นพ.
ไพศาล
ร่วมวิบูลย์สุข
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข เป็นจักษุแ...
แพทย์หญิง
ลลนา
ก้องธรนินทร์
ผู้ก่อตั้ง Let’s be heroes foundation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใ...
Loading