ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

พญ.
สมิตดา
สังขะโพธิ์
แพทย์หญิงสมิตดาเป็นทีมแพทย์ที่ร่วมดูแลตูน Bodyslam ในโครง...
นพ.
โอภาส
การย์กวินพงศ์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้าน...
ศ.ดร.
อัมรินทร์
ทักขิญเสถียร
ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักชิญเสถียร มีประสบการณ์งานวิจัยทางการแพท...
นพ.
อภิสิทธิ์
ธำรงวรางกูร
นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ได้นำแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ส...
รศ. ดร.
อรสา
พันธ์ภักดี
ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษา...
รองศาสตราจารย์ นพ.
อดิศักดิ์
ผลิตผลการพิมพ์
รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หรือผู้บุกเบิ...
ศ.คลินิก นพ.
ไพศาล
ร่วมวิบูลย์สุข
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข เป็นจักษุแ...
แพทย์หญิง
ลลนา
ก้องธรนินทร์
ผู้ก่อตั้ง Let’s be heroes foundation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใ...
นพ.
อนุวัฒน์
ศุภชุติกุล
ผู้วางรากฐานและขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยม...
รศ. พญ.
อรุณี
ธิติธัญญานนท์
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเ...
Loading