ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
สุพัตรา 
ตรีรัตน์ตระกูล 
ผู้คิดค้นและพัฒนาแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ

หลังจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่อยากจะทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง บรรยากาศในการทำวิจัยและประสบการณ์งานวิจัยที่ได้จากตอนเรียน ปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยให้มีมุมมองการวิจัยและมีการวางแผนโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมกุ้งจริง รวมถึงการวางขั้นตอนการทำงานวิจัยเพื่อให้สามารถยื่นขอรับทรัพย์สินทางปัญญาได้ ซึ่งเป็นขั้นต้นในการนำงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

ในระยะเวลา 13 ปี ของการเป็นนักวิจัยที่เน้นทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จึงมีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมกุ้ง จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ โมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้ง โดยไม่ตัดตา และแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1 ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตกุ้ง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และเพิ่มโอกาสการส่งออกกุ้ง ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ ผลสำเร็จนักวิจัยไทย คิดค้นแปลงเพศกุ้งก้ามกราม ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภค Click

Published on: 20/09/2022 10:24 am
mb6-1-66เเ

MU Quick Fact

Class of: 2008
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Molecular Biosciences
Degree: Doctor of Philosophy (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn