ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ผศ.กภ. 
ปรีชา 
ธันวารชร 
ผู้คิดค้นวิธีการจัดการ Kinematic Linkage Imbalance

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ปรีชา ธันวารชร ผู้คิดค้นการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคการจัดการ Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) ซึ่งเป็นวิธีการที่เห็นผลการรักษาอย่างรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์และกายภาพบำบัดเพื่อใช้ในการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาที่ต้นเหตุของการเจ็บปวด ความบกพร่องของการเคลื่อนไหว การขาดความเสถียรของร่างกายซึ่งนำไปสู่การอ่อนแอของกล้ามเนื้อ การยึดตัวเรื้อรัง ความยืดหยุ่นลดลงและการไม่สมดุลของกำลังกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากรอยโรคของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวที่ลดน้อยลงจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในผู้ที่มีอาการปวด หลัง  รยางค์ขา ต้นคอ บ่า ไหล่และรยางค์แขน โดยเน้นการรักษาด้วยมือและการออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อปรับความไม่สมดุลการเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อและข้อต่อที่อยู่บริเวณแกนกลางทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก ชุมชนและการกีฬา ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลด้วยตนเองที่เหมาะสมให้กลับมาเป็นปกติรวมทั้งเป็นการส่งเสริม ป้องกันทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เทคนิคนี้ได้ถูกนำไปรักษาผู้ป่วย นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและกีฬาอื่น ๆ ได้เป็นผลสำเร็จทั้งได้เผยแพร่ให้แก่คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ รวมทั้งองค์กรกีฬาและใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 29/05/2023 04:21 pm
ผศ.ปรีชา (1)

MU Quick Fact

Class of: 1978
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University International College
Degree: Master of Science (Anatomy)
Facebook
Twitter
LinkedIn