ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

รศ. กภ. 
กานดา 
ใจภักดี 
ผู้เขียนตำราวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวภาษาไทยเล่มแรก

รองศาสตราจารย์.กภ.กานดา ใจภักดี ในฐานะบัณฑิตกายภาพบำบัดรุ่นแรกของประเทศไทย ได้ร่วมก่อตั้งชมรมกายภาพบำบัดและดำรงตำแหน่งประธานคนแรกเมื่อ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์.กภ.กานดา ในฐานะอาจารย์กายภาพบำบัดรุ่นแรกได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อปลูกฝังศิษย์ให้เป็นนักกายภาพบำบัดที่ดีมีคุณธรรม หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นรากฐานในการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์.กภ.กานดา ได้เขียนบทความวิชาการ รายงานวิจัย และแต่งตำรา เรื่อง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  ในฐานะข้าราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ตั้งมั่นในคุณธรรมความดี เสียสละ วิริยอุตสาหะ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนกายภาพบำบัดได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และร่วมผลักดันให้เกิดคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และก่อตั้งมูลนิธิคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 31/05/2023 02:46 pm
pt31may2566-Recovered

MU Quick Fact

Class of: 1969
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Physical Therapy
Degree: Master of Science (Anatomy)
Facebook
Twitter
LinkedIn