ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ภญ. 
ชนากิตต์  
อิ่มบำรุง 
เภสัชกรชุมชนผู้ก่อตั้งกองทุนร้านยาพรประสิทธิ์

เภสัชกรหญิงชนากิตต์ อิ่มบำรุง ผู้ก่อตั้งกองทุนร้านยาพรประสิทธิ์ โดยเริ่มจากทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้เข้าถึงการรักษาเบื้องต้นในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม.

จากการมีธุรกิจร้านขายยาเล็กๆ จนเติบโตเป็นบริษัทพรประสิทธิ์ ฟาร์มาซี จำกัด ทำให้ได้ขยายโอกาสการดูแลสุขภาพและยาให้กับประชาชนในชมชุมดัง ม.นักกีฬา โดยมุ่งเน้นการบริบาลเภสัชกรรมเชิงลึกตั้งแต่ปี 2557 และส่งผลให้ได้รับรางวัลเภสัชกรชุมชนดีเด่น ปี 2562 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผลงานดีเด่นได้แก่ การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำงานด้านบริบาลเภสัชกรรมและมีบทบาทในการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง กิจกรรมการคัดกรองโรค เบาหวาน ความดัน การเลิกบุหรี่ การรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การพัฒนางานด้านบริบาลเภสัชกรรมชุมชน ร่วมผลักดันบทบาทวิชาชีพเภสัชกรชุมชน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เป็นหน่วยร่วมให้บริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนารูปแบบการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน โดยการเยี่ยมบ้านจัดทำรายการใช้ยาพร้อมกับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้ยาในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานราชการและทีมสหวิชาชีพตลอดการทำงานเภสัชกรหญิงชนากิตต์ ได้ยึดมั่นในคำขวัญมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “อัตตานัง อุปมัง กเร” ให้การดูแลผู้ป่วยเปรียบดังญาติมิตรให้พ้นจากทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 22/05/2023 01:47 pm
พี่น้ำ

MU Quick Fact

Class of: 1999
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Pharmacy
Degree: Doctor of Pharmacy
Facebook
Twitter
LinkedIn