ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ภก. 
เพียร  
เพลินบรรณกิจ 
เภสัชกรด้านนโยบายสาธารณสุขและการเข้าถึงยา

ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ มีความสนใจงานด้านนโยบายสาธารณสุขและการเข้าถึงยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการบริหารการเข้าถึงยาในบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำ ในด้านวิชาชีพเภสัชกรรมดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 สมัย (พ.ศ.2559-2564) และกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) จนถึงปัจจุบัน

ภก.เพียร เป็นผู้ผลักดันและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ประเทศเยอรมันและหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำยา Tiotropium bromide และยา Tenecteplase เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิประกันสุขภาพที่ป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรัง COPD และ STEMI ตามลำดับเข้าถึงยาตามแนวเวชปฏิบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้งบประมาณที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้และภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย

ภก.เพียร ได้รับทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening scholarship) ซึ่งเป็นหนึ่งในทุนที่มีการแข่งขันมากที่สุดในโลกโดยมีผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเพียงร้อยละ 3 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน นโยบาย การวางแผน และการคลังด้านสุขภาพ (Health Policy, Planning and Financing) ณ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science: LSE) และ วิทยาลัยการอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งลอนดอน (London School of Hygiene & Tropical Medicine: LSHTM) มหาวิทยาลัยลอนดอน และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2565

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 19/06/2023 11:15 am
PienPloenbannakit19.june66

MU Quick Fact

Class of: 2014
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Pharmacy
Degree: Doctor of Pharmacy
Facebook
Twitter
LinkedIn