ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ภก. 
ณัฐชนน 
สถาปนพิทักษ์กิจ  
เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง

“การเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่ให้เฉพาะความรู้เท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนครอบครัว ที่สอนให้ผมรู้จักการดำเนินชีวิตในมิติต่างๆ การคิดถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ อยากให้น้องๆมีกำลังใจและภาคภูมิใจที่เป็นพี่น้องชาวมหิดลครับ”

คุณณัฐชนน ผ่านการสอบกำหนดคุณสมบัติ Board Certified Oncology Pharmacist (BCOP) จาก Board of Pharmacy Specialties, Washington DC, USA ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในทีมสหสาขาวิชาชีพในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งโลหิตวิทยาและปลูกถ่ายไขกระดูก มะเร็งอายุรศาสตร์ มะเร็งนรีเวช และมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพยาและความปลอดภัย ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรักษา การเตรียมยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า และยาเสริมภูมิคุ้มกันที่บริหารทางหลอดเลือดดำด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อให้ดีที่สุดจนถึงผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมแนะนำการใช้ยาและวิธีป้องการผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้าชนิดรับประทานแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาวในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่เกิด Hypersensitivity reaction จากยาเคมีบำบัดจากงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 19/06/2023 12:47 pm
ณัฐชนน01

MU Quick Fact

Class of: 2015
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Pharmacy
Degree: Doctor of Pharmacy
Facebook
Twitter
LinkedIn