ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ผศ.ดร.ทพ. 
สุปรีดา 
อดุลยานนท์ 
ผู้บริหารกองทุนสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ

หลังจบการศึกษา ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ได้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความทันสมัยและมีการลงปฏิบัติจริงในชุมชนและสถานพยาบาล เกิดผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ ประสบการณ์และทัศนของบัณฑิตทันตแพทย์ต่อการทำงานในชุมชนและด้านสังคม ทางวิชาการได้พัฒนาดัชนีวัดคุณภาพชีวิต “Oral Impact on Daily Performance” (OIDP) ที่ได้ถูกนำไปใช้ในวงวิชาการสากลและเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจระดับชาติในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ในงานด้านสร้างเสริมสุขภาพได้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ที่เป็นการริเริ่มทำงานร่วมกันในการลดการบริโภคน้ำตาลในประชากรไทย ต่อมาได้เข้าร่วมบริหารงานในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้จัดการและผู้จัดการตามลำดับ ได้ร่วมวางแนวทางการทำงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ทั้งการพัฒนายุทธศาสตร์ และระบบการสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนางาน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับรางวัล World Tobacco Day Award 2017 จาก World Health Organization ในปี 2560 และองค์กร สสส. ได้รับรางวัล Nelson Mandela for Health Promotion จาก World Health Organization ในปี 2565 รางวัลได้ระบุถึงผลงานของ สสส. ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางสุขภาพประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง เกิดการพัฒนานโยบายทางสุขภาพและการปรับเปลี่ยนบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ก่อตั้งและพัฒนาเครือข่าย สสส.สากล หรือ International Network on Health Promotion Foundation เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกอบรมและร่วมสนับสนุนการก่อตั้ง สสส. ในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย มองโกเลีย ตองกา โอมาน เวียดนาม เกาหลีใต้ ลาว บังคลาเทศ

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ a day BULLETIN : ชวนคุณไปพูดคุยกับ ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. Click

ผจก.กองทุน สสส. รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2017 Click 

Published on: 07/06/2023 08:42 am
dr.supeeda_04_0

MU Quick Fact

Class of: 1984
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Dentistry
Degree: Doctor of Dental Surgery
Facebook
Twitter
LinkedIn