ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.เกียรติคุณ ทพ. 
สมศักดิ์ 
จักรไพวงศ์ 
ผู้จัดตั้งภาควิชาทันตกรรมรวบยอด
  • พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ทั้งเรื่อง วิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านกายภาพ อีกทั้งได้พัฒนาขยายและเปิดหลักสูตรทั้งระดับก่อนและหลังปริญญาได้จัดตั้งภาควิชาทันตกรรมรวบยอด (Comprehensive Dentistry Department) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ได้พัฒนาคลินิกทันตกรรมนอกเวลาของคณะฯ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ริเริ่มจัดทำ Electronic Library และ Computer Network พัฒนาบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนการทุ่มเทสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ
  • ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง       ให้เป็นประธานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำหน้าที่ถวายงานตามพระราชประสงค์#MahidolUniversityNotableAlumni#MahidolUniversityNotableAlumni
Published on: 07/06/2023 09:05 am
SomsakChuckpaiwong-dt19jul66

MU Quick Fact

Class of: 1969
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Dentistry
Degree: Doctor of Dental Surgery
Facebook
Twitter
LinkedIn