ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

นพ. 
อนุวัฒน์ 
ศุภชุติกุล 
ครูคุณภาพของวงการสาธารณสุขไทย

ผู้วางรากฐานและขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2535 โดยใช้การรับรอง HA (Healthcare Accreditation) เป็นกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญ บนพื้นฐานของหลักคิดที่ว่า “การพัฒนานำการประเมิน” และ “accreditation เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การตรวจสอบ” ดังตัวอย่างการบูรณาการเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาตรฐานโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพและมาตรฐาน HA เข้าด้วยกัน

นพ.อนุวัฒน์ เริ่มทำงานคุณภาพภายใต้ร่มของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)” ขึ้นในปี 2540 และปรับสถานะเป็น “สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)” เมื่อปี 2552 จนได้รับการรับรองจาก ISQua ทั้งตัวมาตรฐานองค์กรและกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ อีกทั้งเป็นผู้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น Provincial Learning Network, Quality Coach, HA Collaborating Center, HA National Forum

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 28/12/2022 03:20 pm
ramed151265-235

MU Quick Fact

Class of: 1976
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn