ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. ดร. 
กอบกุล 
พันธ์เจริญวรกุล 
ผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญาเอกพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล เป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ผลักดันให้มีการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ท่านอุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน ในด้านการวิจัย วิชาการ การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยผลงานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Fellow in the American Academy of Nursing: FAAN เป็นคนแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2555 ตลอดระยะเวลาการทำงาน ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายด้านสาธารณสุข และพัฒนาสุขอนามัยของประชาชนไทยให้ดีขึ้น แม้จะเกษียณอายุราชการ ท่านยังคงพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น“รางวัลมหิดลทยากร” ในปี 2551

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 19/01/2023 10:03 am
ns2912-65

MU Quick Fact

Class of: 1971
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Nursing
Degree: Bachelor of Science ( Nursing )
Facebook
Twitter
LinkedIn