ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. พญ. 
อรุณี 
ธิติธัญญานนท์ 
นักวิจัยไทยผู้คิดค้นวัคซีนโควิด 19

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเศษ ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เพื่องานวิจัย COVID-19 ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับงานวิจัยหัวข้อ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัย วิธีการรักษาโรค วัคซีนของโรค COVID-19 และการติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและระบาดวิทยา ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จากบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (Secretariat of the National Commission for UNESCO) ประเทศไทย ในปี 2563

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

‘3 สตรีลอรีอัล’ ผู้อยู่เบื้องหลัง 'นวัตกรรมป้องกันโควิด-19' Click

Published on: 02/11/2022 02:56 pm
L-Oral-COVID-19-02_copy

MU Quick Fact

Class of: 2004
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn