ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

พญ. 
นันทกา 
เทพาอมรเดช 
ศัลยแพทย์ดีเด่นที่ทำงานเพื่อสังคม

จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อผู้ป่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี 2547 ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบ (trauma) โดยมีผู้ป่วยสถานการณ์ความไม่สงบด้านสมองและไขสันหลัง 25 รายต่อปี ทำให้มีภาระหนักมาก อย่างไรก็ตามช่วงปี 2556 ถึงปัจจุบัน เหตุการณ์บาดเจ็บหมู่จากสถานการณ์ความไม่สงบลดลงมาก จำนวนผู้ป่วยลดลงและที่บาดเจ็บมักเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้ยังให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลังที่ผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในโรงพยาบาลยะลาและรับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลนราธิวาส ผ่าตัด vascular disease เช่น intracranial aneurysm, stroke, brain tumor และ spine disease เป็นต้น โดยมีสถิติจำนวนผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลังโดยเฉลี่ย ผู้ป่วยนอก ประมาณ 4,825 รายต่อปี ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 1,900 รายต่อปี จำนวนผู้ป่วยหนัก 424 รายต่อปี จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง 575 รายต่อปี

แพทย์หญิงนันทกาได้รับรางวัลประสาทศัลยแพทย์ดีเด่น จากวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2555 รางวัลศัลยแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2558 รางวัล ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2561 รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 และรางวัลแพทย์ในดวงใจ จังหวัดยะลา จากโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในฐานะบุคคลที่มุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ จากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแพทย์หญิงนันทกาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Mahidol Channel มีผู้ให้ความสนใจรับชมมากกว่า 1 ล้านวิวอีกด้วย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 01/11/2022 01:46 pm
12_แพทย์หญิงนันทกา เทพาอมรเดช_resize

MU Quick Fact

Class of: 1996
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn