ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
วสุอนันต์ 
ทองดี 
จิตอาสานักสืบสุขภาพและเทคนิคการแพทย์ชุมชน

คุณวสุอนันต์เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับชุมชนตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากตำแหน่งนายสิบพยาบาลประจำที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยเฉพาะกิจ 25 สนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี และได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ในปี 2566 จากสำนักนายกรัฐมนตรี และรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสาธารณสุข และรางวัลคนต้นแบบ“คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ประจำปี 2565 จากประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตลอดชีวิตการทำงานท่านได้ทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นอกจากการทำงานดังกล่าวแล้วท่านยังได้นำความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเครือข่ายยุวชนจิตอาสา นักสืบสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมโรงเรียนขยายโอกาสเมืองปัว จังหวัดน่าน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต้นน้ำ เพื่อให้ยุวชนสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง ครอบครัว เป็นจิตอาสาสืบทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนบริบทพื้นที่ของตัวเอง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่านักสืบสุขภาพ โดยนำความรู้ด้านสุขภาพผ่านเครื่องมือสุขภาพหลาย ๆ มิติ เช่น เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง 7 ชิ้น ของนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ มาเป็นแนวทาง ในการประเมินสุขภาวะ การติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสุขภาพทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ของปัจเจกบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการปฏิสนธิที่เป็นสุขภาวะมูลฐานต่อไปตามแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (wellbeing) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัย (Quality of life)

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 30/04/2024 01:20 pm
คุณวสุอนันต์

MU Quick Fact

Class of: 2004
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Medical Technology
Degree: Bachelor of Science (Medical Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn