ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
สละ 
อุบลฉาย 
ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีเทคนิคคนแรกของประเทศไทย

คุณสละเป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเป็นบุคคลที่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนโดยเฉพาะระดับผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิคคนแรกของประเทศไทย ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการวางระบบฐานข้อมูลด้านรังสีวิทยา RIS (Radiology Information system) เข้ากับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล HIS (Hospital Information System) โดยการนำเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานรังสีเทคนิค การพัฒนางานระบบ PACS (Picture Archive Communication System) DSA (Digital Subtraction Angiography), MRI (Magnetic Resonance Imaging) เครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก 3 เทสลา Computer Tomography 64 slice, U/S(Ultrasound) เครื่องสร้างภาพต่าง ๆทางรังสีวิทยา เป็นต้น ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้านการพัฒนางานบุคลากร ท่านเป็นกรรมการในการสอบและออกใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค และเป็นนายกสมาคมรังสีเทคนิคตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน (11 สมัย) ท่านเป็นวิทยากร ระดับกระทรวงในการอบรมเผยแพร่วิทยาการด้านรังสีเทคนิคและเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรังสีเทคนิคระหว่างประเทศ ท่านผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เช่น การใช้กฎหมายดูแลบุคลากรด้านรังสีเทคนิคต้องมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ การพัฒนาบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคให้มีความรู้ระดับปริญญาตรี ท่านเป็นผู้อ่านประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับของข้าราชการสาขารังสีเทคนิค เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีอีกจำนวนมากจึงเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิคที่ใช้ความรู้และความสามารถที่เป็นประจักษ์ทั้งภายในประเทศและนานาชาติเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 30/04/2024 11:06 am
คุณสละ78

MU Quick Fact

Class of: 1974
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Medical Technology
Degree: Bachelor of Science (Radiological Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn