ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

โครงการบริจาคของมหิดล

รวมโครงการบริจาค ในด้านการศึกษา และทางการแพทย์

         การบริจาค นอกจากจะช่วยให้ผู้กระทำได้รับความสุขที่แท้จริงแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาหรือได้รับความไม่สบายใจในชีวิตได้อีกด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือด้วย 7 โครงการเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ที่มีจิตประสงค์ในการบริจาค สามารถดำเนินในสิ่งที่ตนมีความประสงค์ได้ พร้อมส่งมอบถึงผู้รับด้วยความสบายใจและเปี่ยมสุขได้อย่างสูงสุด

บริจาคเพื่อการศึกษา

บริจาคเพื่อการศึกษา

1. ทุนการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ

         โครงการนี้จะเป็นโครงการทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566” เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

ผู้ให้ทุนการศึกษา

แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ JPG (ขนาด 6,692 KB)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-108-5330-1 Email: alumni@mahidol.ac.th

กองทุนมหิดลยั่งยืน

2. กองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol University Endowment Fund)

         กองทุนมหิดลยั่งยืน เป็นโครงการช่วยพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลักการสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความประสงค์

บริจาคโรงพยาบาล และมูลนิธิ

บริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี ฯ​

3. บริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี ฯ

         มูลนิธิรามาธิบดี ฯ คือ มูลนิธิที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ด้วยความที่เห็นถึงสภาวะความยากจนและการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการรักษาผู้ป่วย จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ต่อไป และในปัจจุบันมีโครงการในมูลนิธิอยู่มากมาย เช่น

  • โครงการระดมทุนจัดซื้อเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
  • โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี
  • โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมลติดต่อสอบถาม : info@ramafoundation.or.th
สอบถามข้อมูลโทร : 0-2201-1111

บริจาคคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. บริจาคคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การศึกษาทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รวมถึงการบริจาคครั้งนี้จะเป็นเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5. บริจาคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหลากหลายกองทุนที่ศิษย์เก่า รวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยต่าง  เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านการรักษาและการดูแลผู้ป่วยได้ต่อไป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

6. บริจาคคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        บริจาคกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในการปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารผู้ป่วยในเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วย และช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเกี่ยวกับการบริจาค

หน่วยกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์ งานสื่อสารองค์กร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โทร. 02 849 6799

การบริจาคด้านร่างกาย

7. บริจาคเลือด

        บริจาคเลือด กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา โดยผู้มีความประสงค์บริจาคเลือด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง

8. บริจาคร่างกาย

         การบริจาคร่างกาย นับเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนในสายการแพทย์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น จึงเรียกผู้ที่บริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษานี้ว่า “อาจารย์ใหญ่” นั่นเอง

         การบริจาค นอกจากจะช่วยให้ผู้กระทำได้รับความสุขที่แท้จริงแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาหรือได้รับความไม่สบายใจในชีวิตได้อีกด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือด้วย 7 โครงการเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ที่มีจิตประสงค์ในการบริจาค สามารถดำเนินในสิ่งที่ตนมีความประสงค์ได้ พร้อมส่งมอบถึงผู้รับด้วยความสบายใจและเปี่ยมสุขได้อย่างสูงสุด

ติดต่อสอบถามระบบบริจาค

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 

โทรศัพท์ 02-849-4651

Email : mahidolalumni@mahidol.ac.th

สิทธิประโยชน์ และวิธีการบริจาค

บริจาคทุนการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บริจาคทุนการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า

e-donation

บริจาคออนไลน์ ผ่านระบบ e-donation

ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิด ที่ไหนดี ได้รับอานิสงค์ พร้อมความอิ่มอกอิ่มใจ

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?