ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รีวิว 10 คอร์สเรียน จาก MUx ยอดนิยม ประจำปี 2566

คอร์สเรียนฟรี MUX

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ แต่การศึกษาแค่ในตำราแต่เพียงอย่างเดียว เห็นทีคงจะไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมทำงานและสังคมที่อาศัยอยู่ในสมัยนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดทำโครงการ MUx ขึ้นมาเพื่อเป็นการมอบความรู้ใหม่ ๆ ในหลากหลายด้านให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และวันนี้เราจะมาแนะนำ 10 คอร์สเรียนฟรี จาก MUx ที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงมาฝากกัน

10 คอร์สเรียนฟรี เรียนง่าย ๆ ได้ใบเซอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก การจัดตั้งโครงการ MUx หรือ Mahidol University Extension ขึ้นมา จึงเป็นแนวทางในการให้นักศึกษาสามารถหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อสอดคล้องกับ Lifelong Learning และ การพัฒนา Soft Skill เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นอีกหนึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกเช่นเดียวกัน โดยคอร์สเรียนฟรีทั้ง 10 คอร์ส จาก MUx ที่จะมาแนะนำมีดังนี้

1. การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล

Prehospital Care for Trauma Patients)

คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับวิธีการดูผลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นนอกโรงพยาบาล พร้อมทั้งสามารถประเมินความปลอดภัยและสถานการณ์ของเหตุการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถเข้าใจการบาดเจ็บบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเบื้องต้นได้ในขณะเดียวกัน

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

2. ปรัชญาความรัก

(Philosophy of Love)

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาความรักและสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของวิชาปรัชญา ความหมาย สาขา และ ประวัติความเป็นมาของวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานเรื่องความรักของโสเครตีส เพลโต้ และอริสโตเติ้ลได้ รวมไปถึงยังสามารถนำเอาแนวคิดต่าง ๆ  มาใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความรักได้อีกด้วย

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

3. การคิดเชิงวิพากษ์

(Critical Thinking)

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือ การใช้ความคิดในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล โดยเหตุผลนั้นจะต้องสอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆ ทีเกิดขึ้น ซึงนำมาสู่การคิดและวิเคราะห์อย่างมีแบบแผน และสามารถเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  ได้อย่างถี่ถ้วนและรอบด้าน และยังเป็นการเริ่มทักษะทางด้านการคิด การวิเคราะห์ และการพูดที่ดีมากยิ่งขึ้น

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิ

4. พื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์

(Foundation of Neuroscience)

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบประสาทมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าประสาทแต่ละส่วนนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างและทำหน้าที่อย่างไร พร้อมทั้งสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านประสาทวิทยาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

5. ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล

(English for Digital Communication)

หากใครที่อยากสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีมากยิ่งขึ้น การเลือกคอร์สนี้ถือว่าเหมาะสมมาก ๆ โดยคอร์สนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษอังกฤษอยู่ในระดับ B2 ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) แต่หากใครที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษน้อยกว่าระดับดังกล่าว ก็สามารถที่จะลงเรียนได้อีกเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและการสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้น

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

6. กายและจิตเพื่อสุขภาพ

(Body and mind for Health)

การออกกำลังกายที่ทำให้จิตใจเกิดความงบนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และในคอร์สนี้ก็จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่จะทำให้จิตใจของคุณเกิดความสงบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพองค์รวมมิติต่าง ๆ กับการออกกำลังกายแบบกายและจิตใจเพื่อสุขภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

7. เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางสุขภาพ

(Digital Technology and Health Informatics)

ในคอร์สนี้จะเป็นคอร์์สที่เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในทางสุขภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนช่วยในด้านการประเมินสุขภาพที่มากมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศทางสุขภาพ ที่จะสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานทางสุขภาพและจัดทำฐานข้อมูลขนาดเล็กทางสุขภาพได้

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิ

8. หลักการผู้ประกอบการขั้นแนะนำ

(Introduction to Entrepreneurship)

การเป็นผู้ประกอบการ จำเป็นจะต้องมีหลักในการดำเนินงานที่มีความเป็นแบบแผนเพื่อส่งเริมให้การประกอบธุรกิจต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น และในคอร์สนี้จะเป็นการแนะนำแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ พร้อมวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจได้อย่างมีแบบแผน เพื่อพัฒนาเนื้อของธุรกิจให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

9. การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร

(Listening and Speaking for Communication)

ในคอร์สเรียนนี้จะเหมาะกับผู้ที่อยากพัฒนาสกิลในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีและมีความคล่องแคล่ว มาพร้อมกับการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และทำให้เป็นผู้ที่มีความกล้าในการพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้มากยิ่งขึ้น

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิ

10. เทคนิคการเป็นวิทยากร

(Train the Trainer)

การเป็นวิทยากร แน่นอนว่าจะต้องพัฒนาทักษะทางด้านการพูดและการสื่อสารต่าง ๆ ให้ดีเป็นอันดับแรก แต่การพัฒนาทักษะทางด้านการพูดเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทัศนคติต่าง ๆ  ที่ผู้พูดจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและนำเสนอสิ่งต่างๆ  ในฐานะวิทยากรได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างเที่ยงตรง และสามารถออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

ลิ้งค์เข้าเรียน : คลิก

ดังนั้น หากนักศึกษาท่านใดที่มีความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ต่อกับคอร์สเรียนฟรีจาก MUX เหล่านี้ ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่  https://mux.mahidol.ac.th/ อีกทั้งเมื่อเรียนจบแล้วก็ยังได้รับเกียรติบัตร (Certificated) อีกด้วย

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?