ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

8 โรงพยาบาล ลดค่ารักษาพยาบาล พิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่ามหิดล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะได้รับทั้งความรู้และความสุขขณะที่เรียนแล้ว เมื่อจบสำเร็จการศึกษาไป ทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมายที่พร้อมมอบให้คุณด้วยความยินดี อย่างการลดค่ารักษาพยาบาลถึง 8 โรงพยาบาล ที่วันนี้เราจะมาบอกต่อว่าจะมีโรงพยาบาลใดบ้าง ที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้าใช้บริการได้บ้าง

8 โรงพยาบาล กับ สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและได้มอบสิทธิพิเศษในการลดค่ารักษาพยาบาลทั้ง 8 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิพิเศษ ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบสิทธิพิเศษลดค่ารักษาพยาบาล  ดังนี้

  • ผู้ป่วยใน ส่วนเกินสิทธิ ลดร้อยละ 15 ไม่รวมครอบครัว
  • กรณีเบิกจากสิทธิอื่น ๆ ไม่ได้ ลดร้อยละ 15 เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจสุขภาพ

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการบริการรักษาพยาบาล ณ คลินิกพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  การตรวจพิเศษที่จำเป็นต้องส่งไปที่อื่น  โดยที่ไม่มีบริการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำดื่ม

เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มอบสิทธิพิเศษลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

กรณีผู้ป่วยใน ลดค่าห้องเฉพาะส่วนเกินสิทธิ ในอัตราร้อยละ 15

กรณีเบิกจากสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ได้ ลดค่าห้อง ในอัตราร้อยละ 15

*หมายเหตุ ส่วนเกินสิทธิ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที่ยังเหลือให้บุคคลชำระเงินเอง หลังจากใช้สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงานต่าง ๆ

สิทธิประกันสังคม สิทธิโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ

เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบสิทธิพิเศษ

ลดหย่อนส่วนเกินสิทธิเฉพาะผู้มีสิทธิ ไม่รวมบุคคลในครอบครัว ในอัตราร้อยละ 10  เฉพาะค่าห้อง และค่ารักษาพยาบาล

*หมายเหตุ ส่วนเกินสิทธิ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที่ยังเหลือให้บุคคลชำระเงินเอง หลังจากใช้สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงานต่าง ๆ

สิทธิประกันสังคม สิทธิโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ

เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลดค่ารักษาทางทันตกรรม ในการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และถอนฟัน ในอัตราร้อยละ 5

ไม่รวมครอบครัว และไม่รวมค่าแพทย์  สามารถรับบริการทางทันตกรรมจากคลินิกค่าตอบแทน

ทั้งในส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

*เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มอบสิทธิพิเศษ

  • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิร้อยละ 10 (ใช้ได้เฉพาะการเข้ารักรักษาไม่เกิน 30 วัน) ส่วนเกินให้คิดในอัตราปกติของประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • มีสิทธิ์อยู่ห้อง/เตียงสามัญ พิเศษรวม 2 เตียง พิเศษเล็ก/ใหญ่ VIP และห้อง ICU

*เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ สามารถแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ ในกรณีที่จะต้องมีการแสดงหลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ก่อนแล้ว เช่น สิทธิ์ต้นสังกัดจากหน่วยงาน สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์หลักการประกันสุขภาพ สิทธิ์ประกันชีวิต สิทธิ์พระราชบัญญัติผู้ประสบภัย หรือสิทธิ์อื่นที่มี เพือขอรับส่วนลดในส่วนเกินสิทธิ์ที่ศิษย์เก่าต้องชำระเองเพื่อรับสิทธิประโยชน์

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิช และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มอบสิทธิพิเศษ มอบสิทธิส่วนลดให้ดังนี้

  • ผู้ป่วยนอก (OPD) ลด 10%  สำหรับค่ายา, LAB, X-RAY (ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์, และทันตกรรม)
  • ผู้ป่วยใน (IPD) ลด 10% สำหรับค่าห้องพัก,  ค่ายา, LAB (ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์ และทันตกรรม)

*เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ พร้อมชำระเงินเองได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โรงพยาบาลเจ้าพระยา มอบสิทธิพิเศษ

มอบสิทธิส่วนลดค่าห้อง 10% ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล)

*เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

โรงพยาบาลเจตนิน

บริษัท เจตนิน จำกัด มอบสิทธิพิเศษ

ส่วนลดพิเศษ 20% จากยอดทั้งหมดของการใช้บริการ เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเจตนิน และบริษัทไทยสเต็มไลฟ์ จำกัด

*เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

อ่านรายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ได้ที่นี่

Facebook
Twitter
Email

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024