ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Institute of Molecular Biosciences

ศ. ดร.
จินตนาภรณ์
วัฒนธร
- เป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการพั...
รศ. ดร.
วรัญญู
พูลเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ ได้พัฒนางานวิจัยที่เกี...
ดร.
สุพัตรา
ตรีรัตน์ตระกูล
หลังจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวก...
Loading