ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Institute of Molecular Biosciences

ดร.
สุพัตรา
ตรีรัตน์ตระกูล
หลังจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวก...