ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Faculty of Pharmacy

คุณ
ศุภลักษณ์
อัมพุช
คุณศุภลักษณ์เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจากคณะเภสัช...
ภก.
ณัฐชนน
สถาปนพิทักษ์กิจ
“การเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้เป...
ภก.
เพียร
เพลินบรรณกิจ
ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ มีความสนใจงานด้านนโยบายสาธารณส...
ภญ.
ชนากิตต์
อิ่มบำรุง
เภสัชกรหญิงชนากิตต์ อิ่มบำรุง ผู้ก่อตั้งกองทุนร้านยา...
ดร.
สุวิทย์
เมษินทรีย์
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นผู้พัฒนาและผลักดันแนวคิด T...
ภญ.ดร.
สุภาภรณ์
ปิติพร 
● Healthcare เป็นผู้พัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อรักษาเริมใ...
Loading