ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Faculty of Dentistry

ทพญ.
จุฑารัตน์
จินตกานนท์
ทพญ.จุฑารัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากแล...
ศ.เกียรติคุณ ทพ.
สมศักดิ์
จักรไพวงศ์
พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องตั้...
ผศ.ดร.ทพ.
สุปรีดา
อดุลยานนท์
หลังจบการศึกษา ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ได้เข้าร่วมการ...
ทพญ.
สุนี
จึงวิโรจน์
ทันตแพทย์หญิงสุนีเริ่มสร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่ว...
ทันตแพทย์
อรรถพร
ลิ้มปัญญาเลิศ
ทันตแพทย์อรรถพรเริ่มจากการเป็นทันตแพทย์คนแรกที่นำความรู้ใ...
Loading