ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
วิทวัส 
สัจจาพงศ์ 
นักพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยตั้งใจนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาจากการศึกษาในระดับปริญญาเอก มาพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่จบจากหลักสูตรมีความรู้และความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา

โดยเน้นให้นิสิต ได้ปฏิบัติงานในชุมชน โดยเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ: จากแหล่งเรียนรู้สู่การ ปรับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ผลลัพธ์ทั้งหลักสูตรระยะสั้นด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและได้พัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น

นอกจากนั้นยังริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากจิ้งหรีดเพราะเห็นว่า จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เหมาะกับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการโปรตีนแต่มีปัญหาด้านการเคี้ยว จนปัจจุบันกำลังพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดโดยเปลี่ยนฟาร์มจิ้งหรีดจากเดิมที่เลี้ยงแบบแนวนอนให้เป็นฟาร์ม แบบแนวตั้งที่มีระบบอัตโนมัติมากขึ้น

สำหรับด้านการสอน ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลอาจารย์มืออาชีพ (UP- Professional Standard Framework: UP-PSF) และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตด้านการผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยส่งทีมนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นทีมตัวแทนจากภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน Research to Market Thailand ในรอบระดับประเทศ และสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือการที่ตนเองได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนจากหลักสูตรโภชนศาสตร์มาผลิตผลงานจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 27/01/2023 02:38 pm
Wittawas copyเทา

MU Quick Fact

Class of: 2020
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Nutrition
Degree: Doctor of Philosophy (Nutrition)
Facebook
Twitter
LinkedIn