ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ผศ.ดร. 
ธัญญพร 
วงศ์เนตร 
ผู้บุกเบิกเคมีสีเขียวในประเทศไทย

ผศ.ดร. ธัญญพร เป็นผู้บุกเบิกงานวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสีเขียว การปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตพลังงานและการจัดการขยะที่ยั่งยืนในประเทศไทย งานเชิงนวัตกรรมในด้านพลังงานชีวภาพและการผลิตสารชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนจากชีวมวล ได้สร้างผลกระทบครั้งสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านวิศวกรรมเอนไซม์ในการผลิตสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการค้นหาและคัดแยกจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพและไบโอมีเทน โดยโครงการที่โดดเด่นของท่านได้แก่ ระบบย่อยขยะเศษอาหาร ซึ่งดำเนินการติดตั้ง ในประเทศไทยจำนวน 33 สถานี ได้ถูกใช้เป็นแนวทางการปฏิวัติการจัดการขยะเศษอาหารและขยะเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ผศ.ดร. ธัญญพร มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวน 39 ฉบับ อนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ และการยื่นจดสิทธิบัตร 17 ฉบับ ซึ่งตอกย้ำถึงความทุ่มเทของ ผศ.ดร. ธัญญพร ต่อความยั่งยืนและบทบาทที่สร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

5 นักวิจัยสตรี ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิทย์ ‘ชีวภาพ – กายภาพ’ พิชิตทุน For Women in Science ประจำปี 2019 Click

Published on: 17/04/2024 02:28 pm
S__67829786

MU Quick Fact

Class of: 2011
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Science
Degree: 2011 : Doctor Of Philosophy (Biochemistry), 2006: Bachelor of Science (Chemistry)
Facebook
Twitter
LinkedIn