ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
รจนา 
วรรณะ 
ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

คุณรจนามีโอกาสคุ้นเคยกับคนพิการด้านการได้ยิน ตั้งแต่สมัยได้เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อจบการศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตประจำวันกับคนหูหนวก ทำงานกับคนตาบอด และผู้ที่บกพร่องทางด้านร่างกาย จนเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานทางด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ คุณรจนา เริ่มทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในปี พ.ศ. 2547 และได้บรรจุในตำแหน่ง พนักงานราชการ, ครูผู้ช่วย, ครู, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาตามลำดับ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2556 คุณรจนาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดโดยใช้ชื่อว่า “ภูมิปัญญาเบ็ดเสร็จ Transformer II” ที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ว่าอุปกรณ์ชิ้นเดียวสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ของเด็กพิการได้และช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทดลองใช้จริงกับเด็กพิการทางร่างกาย 10 คน โดยผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพดี จนทำให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การนำเสนอผลงาน (Best Practice) ระดับประเทศ ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2563 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ครูดีศรีพนมทวน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนมทวน เพื่อเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 20/09/2022 06:17 pm
S__4530281

MU Quick Fact

Class of: 2004
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Ratchasuda College
Degree: Bachelor’s Degree
Facebook
Twitter
LinkedIn