ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ดิตถรัตน์  
ทิพย์รัตน์ 
ครูดีเด่น (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

ครูดิตถรัตน์ ครูสอนภาษาไทยที่มีใจรักในการถ่ายทอดและสื่อสารวิชาการภาษาไทย หลังจากจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มต้นสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชครู เมื่อ พ.ศ. 2559 ที่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ได้เริ่มเป็นผู้ดูแลและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทยเข้าประกวดที่มูลนิธิร่มฉัตร ได้รับรางวัล รอบเพชรยอดมงกุฎและสนับสนุนนักเรียนเข้าประกวดจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

จากประสบการการณ์การสอนและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมีความเชื่อว่าการฝึกฝนการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนสำหรับการประกวดแข่งขันให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนไทย ท้ายนี้จึงขอฝากข้อคิดให้กับรุ่นน้องมหาวิทยาลัยมหิดลไว้ "ขอให้น้อง ๆ เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยมหิดลให้เต็มที่และมีความสุข เพราะชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่ ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบแต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา”

รางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล

ชื่อองค์กรที่มอบ

2555 ครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความสามารถนักเรียนได้รับรางวัล รอบเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร
2555 ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2555 ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ กิจกรรมคำคม และการอ่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 2561 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2561 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูภาษาไทยดีเด่น  Best Practices ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 2562 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูภาษาไทยดีเด่น  Best Practices ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2563 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยบูรพา
2565 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2565 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2565 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูภาษาไทยดีเด่น  Best Practices ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (The Best Of The Best) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (รวมทุกขนาดโรงเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 28/12/2022 12:00 am
ดิตถรัตน์ (1)2

MU Quick Fact

Class of: 2007
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Faculty of Liberal Arts
Degree: Bachelor of Arts (Thai)
Facebook
Twitter
LinkedIn