ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ผ่องพิสุทธิ์  
จงอุดมสุข 
ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คุณผ่องพิสุทธิ์ หรือ “คะน้า” จากการที่ได้มี โอกาสเรียน Social Science จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเริ่มเผยแพร่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok โดยใช้ชื่อว่า “ฝรั่งอั่งม้อ” (Farang Angmor) เพื่อให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย ให้กำลังใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงทำให้มีผู้ติดตามมากกว่า 800,000 คนในทุกแพลตฟอร์ม

จากปณิธาน จะไม่สอนเพียงแค่ว่าทุกคน “ต้องรู้อะไร” แต่บอกว่าทุกคน “ต้องเรียนอย่างไร” ทำให้คุณผ่องพิสุทธิ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ตามสถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 17/01/2023 11:29 am
MUIC Alumni Association

MU Quick Fact

Class of: 2016
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Mahidol University International College
Degree: Bachelor of Arts (Social Sciences)
Facebook
Twitter
LinkedIn