ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
วรรณา 
จารุสมบูรณ์ 
วิทยากรอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ

ตลอดระยะเวลา 20 ปี คุณวรรณา เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งกลุ่ม Peaceful Death มีผลงานเด่นในเรื่องการสร้างความตระหนักวิถีสู่ความตายอย่างสงบ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรเผชิญความตายอย่างสงบร่วมกับพระไพศาล วิสาโล ซึ่งช่วยจุดประกายเรื่องการเตรียมตัวตายขึ้นในสังคมไทย โดยมีผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย บุคลากรสุขภาพ นักปฏิบัติธรรม และผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และยังร่วมมือกับเครือข่ายสหวิชาชีพก่อตั้งสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านการดูแลประคับประคองจนขยายวงไปทั่วประเทศ นอกจากนี้คุณวรรณา ยังเป็นผู้ริเริ่มรณรงค์สร้างความตระหนักด้านการเตรียมตัวตายในพื้นที่สาธารณะ อาทิเช่น งาน Before I Die @เซ็นทรัลเวิล์ด / งาน Happy Deathday @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ / งานซ้อมตายกับนิ้วกลม@วัดธาตุทอง เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและส่งเสริมวัฒนธรรมความตายให้เป็นเรื่องที่คุยกันได้ในครอบครัวและสังคม ดังนั้นกลุ่ม Peaceful Death ภายใต้การบริหารของวรรณา จึงผลิตหนังสือ คู่มือ เกม คลิปวิดีโอ และบทความต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์และเพจ Facebook : https://peacefuldeath.co/ และ https://www.facebook.com/peacefuldeath2011/ ปัจจุบันมีสนใจติดตามกว่า 3 แสนคน)

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว ไปกับ วรรณา จารุสมบูรณ์ แนวคิดชุมชนกรุณา สังคมจะดีกว่าได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ Click

⮕ วรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death ชวนออกแบบชีวิตเพื่อการอยู่ดีและตายดี Click

Published on: 18/01/2023 03:06 pm
วรรณา จารุสมบูรณ์

MU Quick Fact

Class of: 1995
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Faculty of Social Sciences and Humanities
Degree: Master of Arts (Medical and Health Social Sciences)
Facebook
Twitter
LinkedIn