ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.ดร. 
เกศรา 
ณ บางช้าง 
มือปราบมาลาเรียดื้อยาเภสัชวิทยาไทยระดับโลก

ศ.ดร.เกศรา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผู้มีบทบาทสำคัญในการ “ปราบมาลาเรียดื้อยา” และ “พัฒนายามะเร็งท่อน้ำดี” และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันงานวิจัยทางด้านมาลาเรียในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ศ.ดร.เกศรา ได้พัฒนาการรักษา “โรคมะเร็งท่อน้ำดี” โดยศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์ เช่น Atractylodes lancea (Thunb) จาก Reverse pharmacology approach ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผลงานวิจัยของศ.ดร.เกศรา ได้รับการยอมรับและนำไปศึกษาต่อยอด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การระดับนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก (UNDP World Bank Special Program for Research and Training in Tropical Diseases: WHO/TDR)  โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 368 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติจำนวน 63 เรื่อง และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 5,245 ครั้ง

#MahidolUniversityNotableAlumni

Related Stories 

วช. ยกย่องศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2564 Click

 

Published on: 06/01/2023 10:10 am
Kesara300

MU Quick Fact

Class of: 1987
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Degree: Master of Science Program in Pharmacology
Facebook
Twitter
LinkedIn