ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.ดร. กภ. 
วิชัย 
อึงพินิจพงศ์ 
นักวิจัยนวดไทยและนวัตกรรมกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน

นักวิจัยนวดไทยและนวัตกรรมกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน: ศาสตราจารย์ ดร. ชุลีเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างงานด้านนวัตกรรมของการประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัดระบบการหายใจ จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่หลากหลาย เช่น 1. อุปกรณ์ BreatheMAX เพื่อระบายเสมหะ เพิ่มปริมาตรปอด ลดหอบเหนื่อย เพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ และลดความดันโลหิตสูง มีหลักฐานการวิจัยรองรับซึ่งได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพทางการแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2. เทคนิค Slow Loaded Breathing Exercise เพื่อลดความดันโลหิตสูง และเพิ่มสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ 3. เทคนิค Spot Marching Exercise เพื่อประเมินและฝึกสมรรถภาพปอดในการออกกำลังกาย 4. อุปกรณ์ก่อแรงดันบวกในทางเดินหายใจ Conical Positive Expiratory Pressure เพื่อลดอาการหอบเหนื่อยขณะออกกำลังกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนวัตกรรมดังกล่าวแล้วท่านยังใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาสู่การเป็นผู้ผลักดันและพัฒนาเนื้อหาใหม่ของวิชากายภาพบำบัดระบบการหายใจให้เพียงพอ ทันสมัย สู่วงการกายภาพบำบัดและสังคมซึ่งถูกใช้เป็นตัวอย่างในการสอนของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย จากการอุทิศตนให้กับงานด้านกายภาพบำบัดทำให้ท่านได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น Virtue of Commitment to High Ethical Standard ปี 2554 จาก European Respiratory Society และ International Fellowship in Respiratory Care ปี 2557 จาก American Association for Respiratory Care and American Respiratory Care Foundation

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 24/06/2024 02:01 pm
รูป-อ_ex

MU Quick Fact

Class of: 1986
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Physical Therapy
Degree: Master of Science (Physical Therapy)
Facebook
Twitter
LinkedIn