ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
จิระวัฒน์  
เอี้ยวฉาย 
ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด (Trinity Roots) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นําเสนอบริการที่ครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ออกแบบ Solution พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เปลี่ยนโฉมธุรกิจ (Digital Transformation) ด้วย Digital Enterprise Solution เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรสูงสุด ขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น สร้างมูลค่าและประสบการณ์ที่แตกต่าง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมประมง, กรมการข้าว, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพมหานคร, Offilce Mate, บุญฐาวร รวมถึงหน่วยงานระดับนานาชาต เช่น USAID (United State Agency for International Development) เป็นต้น

ผลงานที่โดดเด่น คือการที่เข้าไปช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU Fishing ย่อมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) หรือการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยทำงานร่วมกับ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กองทัพเรือ กรมประมงและ กรมเจ้าท่า เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • ระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงไทย (Fishing Info),
  • ระบบออกใบอนุญาตทําการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License),
  • ระบบออกหนังสือคนประจำเรือคนต่างด้าว (Seabook),
  • ระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-PIPO),
  • ระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง (FRS) เป็นต้น
    โดยระบบแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงไทย (Fishing Info) และระบบออกใบอนุญาตทําการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ยังได้รับรางวัลเลิศรัฐ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องของ Information Technology, Digital Transformation และ Smart City อีกด้วย

    #MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 28/12/2022 12:00 am
1024x682

MU Quick Fact

Class of: 2007
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Information and Communication Technology
Degree: Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn