ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

10 ทักษะที่กำลังมาแรงในหมู่เจ้าของกิจการการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

The fastest growing skills among founder and owner

ตามรายงานจากระบบ Talent Insights ของเว็บไซต์ LinkedIn เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจและวิชาชีพ พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของกิจการจำนวน 1,080 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.76 เมื่อเทียบกับจำนวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพขอนำเสนอ 10 ทักษะแห่งปี 2023 ที่กำลังมาแรงในหมู่ศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาและศิษย์เก่าใช้ในการ Upskills Reskills ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: การเติบโตของทักษะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนศิษย์เก่าที่มีทักษะดังกล่าวในปี 2022 เปรียบเทียบกับปี 2023 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
(อ้างอิงจาก LinkedIn Talent Insights ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

1. ทักษะการทำการค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ (Business-to-Business Skills: B2B)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 82) (มี 613 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สำคัญต่อการเป็นเจ้าของกิจการเพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ประกอบกิจการที่มีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งอาจไปไม่รอด การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันสามารถทำให้ธุรกิจนั้นเข้าถึงตลาดได้ตรงตามความต้องการ นำไปสู่การตัดสินใจในด้านการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้น ส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าได้ โดยทักษะที่เกี่ยวข้องกับ B2B ประกอบด้วย การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การขาย ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Develop your commercial skills by Chris Croft
2) Your current level by Chris Croft

2. ทักษะด้านความยั่งยืน (Sustainability Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 73) (มี 82 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งปัจจัยที่เจ้าของกิจการในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเข้าใจว่าความยั่งยืนส่งผลต่อกิจการของตนเองได้อย่างไรจะช่วยเพิ่มผลกำไรหรือลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ ตัวอย่างการใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในการประกอบกิจการ เช่น การมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการประกอบกิจการจะสามารถส่งเสริมชื่อเสียงให้แบรนด์ของธุรกิจท่านได้ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Sustainability Strategies by David Bennell
2) Microsoft Cloud for Sustainability: ESG and the Future of Business by Fawad A. Qureshi

3. ทักษะการทำงานที่มีแนวคิดแบบคล่องตัว (Agile Methodologies Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 68) (มี 1,359 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

เจ้าของกิจการที่มีทักษะนี้จะดำเนินธุรกิจด้วยความยืดหยุ่น ความร่วมมือ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้สนับสนุนโดยเฉพาะ ทำให้ธุรกิจของตนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้ เช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการได้อย่างรวดเร็วตามข้อเสนอแนะของลูกค้า เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Agile Development Practices by Harrison Ferrone
2) Digital Transformation by Peter High

4. ทักษะการประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operations)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 56) (มี 40 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้มีความสำคัญต่อเจ้าของกิจการในอุตสาหกรรมบริการซึ่งครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคารและธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าของกิจการที่มีทักษะนี้จะสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้ดี มีการพิจารณากักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคและกำหนดปริมาณที่ควรเก็บไว้ในคลังได้ มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอย มีความสามารถในการขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) New revenue ideas for food and beverage businesses by Jay Clouse
2) Inventory Management Foundations by Steven Brown

5. ทักษะการจัดการด้านการดำเนินกิจการ (Operations Management Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 54) (มี 2 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินกิจการได้ตรงจุด เกิดเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจมีต้นทุนที่ลดลงมีผลผลิตมากขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Know your operations by Mike Figliuolo
2) Preparing for the journey by Whitney Johnson

6. ทักษะด้านการประกันภัย (Insurance Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 53) (มี 844 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการประกันภัย ทำให้รู้ว่าบริษัทประกันภัยย้ายความเสี่ยงจากบุคคลมารวมกันที่บริษัทได้อย่างไร การเข้าใจโครงสร้างของการประกันภัยจะทำให้เจ้าของกิจการสามารถเลือกกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมต่อธุรกิจของตนเองได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Insurance companies by Jim Stice & Earl Kay Stice
2) Types of insurance policies by WealthFit

7. ทักษะการวิเคราะห์การตลาด (Market Analysis Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 52) (มี 317 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถค้นหากิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ทางธุรกิจโดยอาศัยเทคนิคในการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์และนำผลลัพธ์มาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะนี้ยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ตลาดเพื่อการแข่งขันกันทางธุรกิจ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งตลอดจนสามารถระบุข้อได้เปรียบของธุรกิจท่านเอง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่านได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) What is a competitive market analysis? by Deirdre Breakenridge
2) Business Analysis Foundations: Business Process Modeling by Haydn Thomas

8. ทักษะการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 45) (มี 2,772 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าได้ การใช้ทักษะ CRM ที่เหมาะสมอาจใช้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเทคโนโลยีนั้นจะต้องช่วยให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงข้อมูลด้านความสนใจ ความต้องการ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ติดตามได้ และสามารถใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของธุรกิจท่านได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Redefine customer value by Haiyan Wang & Anil K. Gupta
2) Innovation and value by Stefan Michel

9. ทักษะการระดมทุน (Fundraising Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 44) (มี 98 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการหาเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจได้ ผู้ที่มีทักษะการระดมทุนจะต้องสามารถค้นหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ให้ทุนที่มีศักยภาพได้ รู้จักการสร้างแคมเปญระดมทุน และการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้ทุนได้ ผู้ที่มีทักษะนี้จะสามารถสื่อสารภารกิจและเป้าหมายขององค์กรไปถึงแหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และโอกาสการได้รับทุนกลับมายังองค์กร สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Get Funded to Grow Your Business by Madecraft & Promise Phelon
2) Pitching to Investors by Jana Lee

10. ทักษะการเป็นผู้นำในทีมงานข้ามสายงาน (Cross-functional Team Leadership)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 43) (มี 809 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้ผู้เจ้าของกิจการสามารถดำเนินธุรกิจที่มีชอบเขตการดำเนินงานที่หลากหลายได้ รวมถึงการเป็นผู้นำในทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรหรือส่วนงานที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีทักษะการเป็นผู้นำในทีมข้ามสายงานที่ดีจะต้องมีทักษะการสื่อสารในระดับดี มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ สามารถโน้มน้าวให้บุคลากรทำงานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ และที่สำคัญคือการจัดการความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Think like an owner by Kim Kaupe
2) Managing the dual role by Madecraft & Eric Zackrison, Ph.D.

สำหรับ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า ที่ต้องการพัฒนาทักษะเหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้ฟรี !! จาก LinkedIn Learning

ลงทะเบียนขอใช้งานLinkedIn Learning

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2