ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
สุพัตรา 
เส้งเอียด 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสุพัตรา เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ผู้มีความเข้าใจเรื่องความท้าทายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอย่างดี ทำให้คุณสุพัตรามีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านเคมี รวมถึงความสามารถในการดูแลด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพลังงานสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ซึ่งจะช่วยเป็นพื้นฐานในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engines) เป็นแผนการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ อีกทั้งยังมีความสามารถในการนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อทำการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงได้เป็นอย่างดี ผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ในมิติด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 19/06/2024 01:33 pm
eg-20-6-2567

MU Quick Fact

Class of: 2012
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Engineering
Degree: Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn