ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหิดล สมัครแล้วดียังไง ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

โครงการบริจาค

สมาชิกศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUAA Membership ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการมอบทุนการศึกษาและโอกาสดี ๆ อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจากการทำประโยชน์เหล่านี้ก็มาพร้อมสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมฯ พึงได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่ ของ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหิดล มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก , การเผยแพร่การศึกษาและวิทยาการ , และการส่งเสริมการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการร่วมส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่นอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า จะได้รับ มีดังนี้

สิทธิประโยชน์ ของ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม
  2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมวิสามัญ การประชุมวิชาการและกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ
  3. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหาร
  4. ได้รับการบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิกแต่ละประเภท

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ ที่นี่

5 ประเภท สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ ทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก)

2. สมาชิกสามัญ

2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไปอาจารย์ที่ประจำที่สอนในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่

น้อยกว่า 5 ปี หรือข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 4 หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

เทียบเท่าระดับ 4 ขึ้นไป ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.2 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์

ทั้งที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

  1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้สนใจทั่วไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารรับรอง
  2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาลัย สถาบันสำนัก ภายในมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องเสียค่าบำรุง)
  3. ยุวสมาชิกได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

หรือ ส่งใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก ฯ ได้ที่

ส่งเอกสารมายังสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 999 อาคารสิริวัฒนภักดี ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 108 5330

ส่งเอกสารทาง E-mail address : alumni@mahidol.ac.th

จากการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลายปี สู่การเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นให้กับพี่น้องรั้วมหิดล พร้อมสร้างความรักในสถาบัน ตลอดจนมอบโอกาสให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้มีคุณค่าสืบไป

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?