MUAA Membership

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

MUAA Membership

การสมัครสมาชิกสมาคมและสิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่น
6. ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หนังสือขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ ทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก)

2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไปอาจารย์ที่ประจำที่สอนในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 4 หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เทียบเท่าระดับ 4 ขึ้นไป ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.2 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์าวิชา

ทั้งที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
ได้แก่ ผู้สนใจทั่วไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารรับรอง
ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาลัย สถาบันสำนัก ภายในมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องเสียค่าบำรุง)
ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

MUAA Application Form

download PDF (size 95 KB)

สิทธิของสมาชิก

1. ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม 2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมวิสามัญ การประชุมวิชาการ และกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ 3. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหาร 4. ได้รับการบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิกแต่ละประเภท

MUAA Privileges

Download MUAA Privilege (110 KB)