MUAA Membership

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

MUAA Membership

การสมัครสมาชิกสมาคมและสิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่น
6. ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ ทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก)

MUAA Application Form

download PDF (size 95 KB)

สิทธิของสมาชิก

1. ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม 2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมวิสามัญ การประชุมวิชาการ และกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ 3. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหาร 4. ได้รับการบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิกแต่ละประเภท

MUAA Privileges

download PDF (size 120 KB)